JING THAI SHENG INTER TRADE & TRAVEL
128/21 Silom Soi 6 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand
Tel. (662) 6341938-9 Fax : (662) 6343668 E-mail : office@jtstravel.co.th,
www.jtstravel.co.th
4 วัน 3 คืน โฮจิมินห์ - เมืองวุงเตา
4 วัน 3 คืน โฮจิมินห์ - เมืองวุงเตา
 
อัตราค่าบริการ 15 ท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 16,000
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 16,000
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 15,000
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 14,000
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 3,000


หมายเหตุ ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากการผกผันของราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ การเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยเกิดจากสายการบินที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลังการออกราคาและโปรแกรมนี้


 

เงื่อนไขการจองทัวร์ของบริษัทฯ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะ ชาวต่างชาติ หรือ คนไทยถือพาสปอร์ตต่างด้าว ท่านละ 2,100 บาท ( ระยะเวลาการยื่นวีซ่า 5 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม
 • ค่าผกผันของน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงการกะทันหัน

เงื่อนไขการจองทัวร์ ชำระเงิน และยื่นเอกสาร

 1. กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระ ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน
 2. ในกรณีเป็นคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้า ประเทศเวียดนามให้กับทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านจอง และให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าเวียดนามล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน หรือผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทัวร์ทั้งหมด

  เงื่อนไขการยกเลิก

  1. ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
  2. กรณียกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของราคาค่าทัวร์
  3. กรณียกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 1 วัน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

   หมายเหตุ

   1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของ เที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
   2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
   3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางได้ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ซึ่งหากมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ยินดีคืนค่าบริการทั้งหมดที่เรียกเก็บแล้วให้กับท่าน ........
    
   First Name:   *
   Last Name:   *
   Email:   *
   Telephone: 
   Address: 
   Type of Package: 
   Checkin Date:   *
   Checkout Date:   *
   Other Requirements: 
   e.g. extra bed; children